اصطلاحات کاراته

اصطلاح های رایج در کلاسهای کاراته دو ( دای دو ــ جوکو )

ایستادن ها

داچی : ایستادن

هی سو کو داچی : ایستادن معمولی

موسوبی داچی : ایستادن پنجه باز

هیکو داچی : ایستادن موازی

یوی داچی (فودو داچی):ایستادن آماده

گامائه داچی : ایستادن به صورت گارد

زنکوتسو داچی : ایستادن متمایل به جلو

کوکوتسو داچی : ایستادن متمایل به عقب

نکو آشی داچی : ایستادن پا گربه ای

سوری آشی داچی : ایستادن به صورت مرغ ماهیخوار

سانچین داچی : ایستادن به حالت ساعت شنی

کیبا داچی : ایستادن پا باز و نیمه نشسته

شی کو داچی : ایستادن به حالت کُشتی سومبو

اوچی داچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

کومیته داچی : ایستادن مبارزه ای

اعضای بدن

آتاما : سر

آشی : پا

آشیلس تن دون : مچ پا

آگو : چانه ( فک )

اِمپی : آرنج

اوده : ساعد ( بازو )

اوراکن :  پشت مشت

اوناکا : شکم

تای سوکو : تیغه داخلی پا

تتسوئی : تیغه دست در حالت مشت

شو تو : تیغه دست در حالت باز

تِه : دست

شوتی : سینه کف دست

کاتا ( کاتاها ) : کتف

سیکن : جلوی مشت

سوکوتو : تیغه خارجی پا

سونی : ساق پا

کاکاتو : پاشنه پا

کوایشیته : روی پا

نوایشیته : سینه پا

کوبی : گردن

کوچی : دهان

کوکن : مچ دست

نوکیته : نوک انگشتان

گانمِن : صورت

گوشی : کمر

مِه : چشم

میمی : گوش

واکی : زیر بغل

هانا : بینی

هارا : شکم

هایتو : تیغه داخلی دست

هیزا : زانو

یوبی : انگشت

ریو تو کن : بند دوم انگشت

کین : بیضه

احترامات

رِی : احترام

شی دونی رِی : احترام به خدا

شومِنی رِی : احترام به رو به رو

شو شی نی رِی : احترام به داور وسط

سن سی رِی : احترام به استاد

سن پارنی (سن پاینی ) رِی : احترام به ارشد

اوتاکانی رِی : احترام به حریف به رو

اُس : تواضع ( لفظ احترام )

کمربندها

اوبی : کمربند

آیو : آبی

کای : زرد

میدوری : سبز

چا : قهوه ای

کورو : مشکی

جون شیدوئی : دان یک

شیدوئی : دان دو

شی هان دای : دان سه و چهار

شی هان : دان پنج

دای هیو شو شی هان : دان شش

اصلاحات داوری

آکا : قرمز

آکانی : باند قرمز

کاچ : برنده ( اعلام کردن کسی به عنوان برنده )

آکانی کاچ : باند قرمز برنده

فوکوشین :داور کنار

فوکوشین شی کو : احضار داوران کنار

کو کا : امتیاز اول

یو کو : امتیاز دوم

وازاری : نیم امتیاز کامل مسابقه

ایپون : یک امتیاز کامل

آوازاته : جمع امتیاز وازاری

شیرو : سفید

شیرونی : باند سفید

شیرونی کاچ : باند سفید برنده

ماته : قطع موقت مسابقه ( تمرین )

یامه : خاتمه مسابقه ( تمرین )

مایتا : اعلام تسلیم حریف

مونت پوزیشن : موقعیت تسلط بر حریف

شیای : مسابقه

شیای شوریو : وقت مسابقه تمام شده

شیم بان : داور

شین بان : هیئت تجدید نظر داوران

شمارش    /    اصطلاحات دای دو

ایچ : یک         /            گاتامه : نگهداشتن

نی : دو         /        مای : موافق ( جلو )

سان : سه          /     گیاکو : مخالف (عقب )

شی : چهار    /      ماکسو : چشمها بسته

گو : پنج     /      ماکسو یامه : چشمها باز

روکو : شش  /  ماکی وارا : وسیله ضربه زدن

شی چی : هفت / مواته : برگشت 180 درجه

ها چی : هشت   /      کیای : فریاد

کیو :  نه       /       کیاراته : اعلام کیای

جیو : ده        /      که آگه : بالارونده

هاکو : صد   /    کوهان : مبتدی

سن : هزار    /    کای : همبستگی

مان : ده هزار  /    فایتو : جنگ

کی هونو کاتا : تکنیکهای زنجیره ای

اریگادو گزایماشتا : تشکر کردن

اسکوات : نشست و برخواست

آگورا : نشستن به حالت چهار زانو

اوچی : از داخل به خارج

اوچی داچی : شاگردان ثابت هُونبو

اورا : چرخش 180 درجه

اورا سیزا : نشستن به پشت

اروشی : ضربه از بالا به پایین

اشیرو : عقب

اوکه : دفاع

اونگایشماس : خواهش می کنم

ایبوکی : یک نوع تنفس

ایبوکی سان : تنفس سه شماره ای

ایپون کومیته : مبارزه تک ضربه ای

بارای : رد کردن

تاته : بلند شدن

تاته می : تشک ( مکان مسابقه یا تمرین )

تمشی وارای : شکستن اجسام سخت

توبی : پرشی ( پرنده )

توری : حمله کننده

جوکوچو : استاد اعظم

جوگای : ایستادن سر جای خود

جیکان : وقت نگه دار

جیو : آزاد

جیو جی : ضربدری

جیو کومیته : مبارزه آزاد

چوگوشی : ایستادن مسلط

چیگامی : چنگ زدن و گرفتن حریف

جودان : بالا ( سر )

چودان : وسط ( بدن )

گدان : پایین

دای دو : راه بزرگ

دو : روش         /         دو جو : باشگاه

هیگی : عکس العمل

دو زو : بفرمائید

یوکوری : آهسته

ذن : تمرکز       /         ریو : سبک

یاسوکو ایپون کومیته :تک ضربه با گارد آزاد

زوت سوکو : ضربه با سر به حریف

ساگاری : عقب کشی

سان کاکو : تکنیک پا

سایو : پهلو       /         یونجوگو : 45 درجه

سمبون کومیته : مبارزه سه قدمی

سوتو : از خارج به داخل

سوجی : جارو کردن

شوتی اوشی : هل دادن حریف با کف دست

شوره : سریعتر و قویتر

شی بی جو : نماینده

شی تا : از پایین به بالا

شین : حقیقت     /      یازومه : راحت

هانتای : عوض کردن گارد

کارا : خالی          /      ته : دست

کاراته : دست خالی

کاراته دو : روش استفاده از دست خالی

کومی وازا : درگیری نزدیک

موتونوایچی : برگردید سر جایتان

موکوری : بدون شمارش

میگی : راست       /         هیداری : چپ

نوری : برگشت به حالت اول

مای که آگه : لگد مستقیم بالارونده

مواته کوداسای : تعویض حریف تمرینی

شین تای شیسو : جمع قد و وزن

شین کوکیو : یک نوع تنفس

کی کِن : غیبت کردن حریف

کی کو : مجموع نوک انگشتان

کی کومه : نفوذ

کیمه : نشان دادن ضربات بدون تماس

کیو : کلاس زیر کمربند مشکی

کیهون : تکنیک

ضربات دست

پانچ : ضربه با دست

جاپو : مشت مستقیم به جلو

هوکو : مشت دورانی از بغل

آپو : مشت از پایین به بالا

هیجی : ضربه با آرنج

سوکی : ضربه مستقیم دست

ضربات پا

کیک : ضربه با پا

گری : لگد

کین گری : لگد به بیضه

سونی گری : لگد با ساق پا

مواشی گری : لگد دورانی از جلو

هیزا گری : لگد با زانو

مای گری : لگد مستقیم به جلو

یوکو گری : لگد از پهلو

اوشیرو گری : لگد مستقیم به پشت

اشیرو مواشی گری : لگد دورانی از پشت

اوچی مواشی گری : لگد دورانی از داخل به خارج

سوتو مواشی گری : لگد دورانی از خارج به داخل

کاکاتو گری : لگد با پاشنه پا

کانستسو گری : لگد به مفصل پا

تکنیک های پرتابی

ناگاوازا : تکنیکهای پرتاب

کوبی ناگه : پرتاب با گرفتن گردن

اوچی گاری : پرتاب از داخل به خارج

سوتو گاری : پرتاب از خارج به داخل

کوچی گاری : پرتاب با خارج پا

آشی بارای :درو کردن پا

یوکو اُتوشی : پرتاب معلقی از پهلو به وسیله پا

کاتا گوروما : پرتاب با چرخاندن روی کتف

اوکی اوتوشی : پرتاب معلقی از بغل

اشیرو گوشی : پرتاب از پشت

اوکی گوشی : پرتاب با گرفتن پا

توموی ناگه : پرتاب به پشت با مایگری

سی اوئی ناگه : پرتاب بدون گرفتن دست

ایپون سی اوئی ناگه : پرتاب با گرفتن یک دست

تکنیک های خفه کردن

شیمه وازا ( جیمه ) : تکنیک های خفه کردن

جیو جی جیمه : خفه کردن ضربدری

کاتاها جیمه:خفه کردن با قفل کردن کتف

هاداکا جیمه : خفه کردن بدون استفاده از گی (لباس)

اوکوری اری جیمه : خفه کردن با استفاده از گی ( لباس )

اوکوری اری جیو جی جیمه : خفه کردن ضربدری با استفاده از گی ( لباس )

ریوتو جیمه : خفه کردن با بند دوم انگشت

سان کاکو جیمه :خفه کردن به وسیله پا

تکنیک های شکستن مفاصل

کانستسو وازا : تکنیک های شکستن مفاصل

اوده هیشگی جیو جی گاتامه : قفل کردن بازو به صورت ضربدری

اوده هیشگی واکی گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله زیر بغل

اوده هیشگی اوده گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله بازو

اوده هیشگی هارا گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله شکم

اوده هیشگی هیزا گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله زانو

آشیلس تن دون گاتامه : قفل کردن مچ پا

اوده گارامی : قفل کردن با زاویه بازو

هیزا هیشگی هیزا گاتامه : قفل کردن زانو بوسیله زانو

هیزا جیو جی گاتامه : قفل کردن ضربدری زانو

اُفت ها

اُکیمه : اُفت

مای اُکیمه : اُفت از جلو

اُشیرو اُکیمه : اُفت عقب

میگی اُکیمه : اُفت راست

هیداری اُکیمه : اُفت چپ

ماوارا : غلتیدن

ماوارا اُکیمه : غلتیدن و اُفت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...